Oświadczenie w sprawie prywatności użytkowników DebateHub

1. Wstęp

1.1. Niniejsze oświadczenie określa sposób wykorzystania i ochrony danych osobowych dostarczonych Operatorowi serwisu (Fundacja Instytut Aurea Libertas, ul. Batorego 2 lok. 30, 31-135 Kraków; zwana dalej Operatorem) przez użytkownika w trakcie użytkowania serwisu. (zwanego dalej „Serwisem”) zgodnie z wymogami w sprawie ochrony danych, a zwłaszcza ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej RODO).

1.2. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu należy wstrzymać się od podawania ich w niniejszym Serwisie. Należy jednak zauważyć, że w przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przez operatora, dostęp do usług/materiałów oferowanych w niniejszym Serwisie może zostać ograniczony.

2. Dane osobowe użytkownika

2.1. Wszystkie dane osobowe użytkownika podane w Serwisie z wyjątkiem adresu e-mail są dostępne każdemu jego użytkownikowi. Operator przechowuje dane w celu umożliwienia korzystania z Serwisu i skontaktowania się z użytkownikiem w sprawach z tym związanych, jeżeli zajdzie taka konieczność. Operator nie udostępnia adresu e-mail żadnej osobie spoza zespołu administrującego Serwisem, o ile nie wymaga tego prawo.

2.2. Operator wykorzystuje dane do analiz użytkowników Serwisu prowadzonych przez siebie oraz przez strony trzecie i dostarcza podzbiór tych analiz wszystkim użytkownikom w postaci raportu zagregowanego na poziomie Serwisu oraz indywidualnego użytkownika. Użytkownik może uzyskać wgląd w raporty z analiz, wchodząc na stronę użytkownika w niniejszym Serwisie. Zespół administrujący Serwisem wykorzystuje te dane w celu monitorowania i poprawy funkcjonowania Serwisu.

3. Postępowanie ze zbieranymi informacjami

3.1. Operator wykorzystuje dane osobowe podane przez użytkownika w celu:

a.      rejestracji użytkownika;

b.      świadczenia usług na rzecz danego użytkownika i ich poprawy;

c.      świadczenia usług na rzecz innych użytkowników Serwisu;

d.      prowadzenia badań wspomagających monitorowanie, planowanie i poprawę usług (operator lub zewnętrzna agencja badawcza (działająca w imieniu operatora) może skontaktować się z użytkownikiem w sposób opisany poniżej);

e.      opracowania statystyk przeznaczonych do publikacji;

f.       analizy wzorców i tendencji użytkowania;

g.      dostarczania informacji innym organizacjom zgodnie z wymogami nakładanymi przez prawo i organy rządowe;

h.      upewnienia się, że stosuje się do instrukcji użytkownika w prawidłowy sposób; oraz;

i.       umożliwienia stronom trzecim świadczenia usług na rzecz operatora.

3.2. Podając opisane powyżej dane operatorowi, użytkownik zgadza się na ich wykorzystanie. .

4. Marketing bezpośredni

4.1. Rejestrując się w Serwisie i podając operatorowi dane osobiste, użytkownik zezwala operatorowi na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych.

4.2. W przypadku zmiany zdania użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z Administratorem Ochrony Danych pod adresem: Fundacja Instytut Aurea Libertas, ul. Stefana Batorego 2 lok. 30, 31-135 Kraków.

5.Udostępnianie informacji

5.1. Operator nie będzie przekazywał, ujawniał, sprzedawał ani wynajmował danych osobowych trzecim stronom bez zgody użytkownika lub konieczności spełnienia wymogu wynikającego z przepisów prawa.

6. Uzyskiwanie kopii zebranych informacji

6.1. Użytkownik ma prawo zażądać informacji na temat danych osobowych przechowywanych na mocy RODO.

6.2. Użytkownik, który uważa, że jego dane są niepoprawne lub niekompletne proszony jest o kontakt. Operator poprawi lub zaktualizuje dane w najbliższym możliwym terminie.

7. Bezpieczeństwo danych

7.1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. W celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, operator ustanowił odpowiednie procedury w dziedzinie fizycznego dostępu, dostępu elektronicznego i zarządzania mające na celu zabezpieczenie oraz ochronę informacji zbieranych online.

Pełna umowa

Niniejsze Oświadczenie i powiązany z nim dokument Regulamin Korzystania, zawierają wszystkie warunki regulujące użytkowanie Serwisu. Żadnych treści umieszczonych na Witrynie nie należy interpretować jako ofertę zawarcia stosunku umownego z użytkownikiem lub inną osobą na zasadach innych niż podane w niniejszym dokumencie.

Jurysdykcja i akceptacja niniejszego dokumentu

1.      Prawem właściwym dla niniejszego dokumentu i dowolnego sporu związanego z materiałami dostępnymi w Serwisie jest prawo polskie. Wyłączna jurysdykcja w sporach wynikających z niniejszego Regulaminu lub użytkowania Serwisu bądź z nimi związanych przysługuje sądom polskim właściwym dla siedziby operatora.

2.      Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Oświadczenia.